Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Urna dels Sants Quatre Màrtirs

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
262
CRONOLOGIA
1332
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
urna
MIDES
ALÇADA (CM)
170
LLARGADA (CM)
52,5
AMPLADA (CM)
170
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, cisellat, tallat, esmaltat
MATERIALS UTILITZATS
pedra, fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
esmalt cloisoné
TEMA
Figures bíbliques i hagiogràfiques
DESCRIPCIÓ
Urna dels Sants Quatre Màrtirs (Germà, Just, Paulí i Scici). Està decorada en tres nivells: El nivell superior hi ha els quatre busts dels màrtirs cisellats en fusta (afegits posteriorment el 1659 gràcies als sufragis del bisbe Pijoan). Al nivell central hi ha esculpit un pantocràtor a l'interior d'un emmarcament octolobular amb dos escuts a cada costat. Al nivell inferior, dins d'un emmarcament arquitectònic d'arcs apuntats d'estil gòtic i de rajoletes de color, podem apreciar la Verge al centre alletant el nen Jesús i, a ambdós costats, els quatre sants representats en el seu martiri. Al lateral esquerre hi ha la figura de sant Jordi i, al lateral dret, hi veiem a santa Margarida. A la part de darrera es pot obrir una porta i, a través d'un vidre podem apreciar les restes òssies dels màrtirs.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut del llinatge de Mont-rodon, gravat quatre vegades a l'urna.
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, cal una neteja i fixar els esmalts conservats. Dues de les corones estan molt deteriorades
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
sis
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, J. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 29 -GIRBAL, E. “Inventario de la Tesorería de la Catedral de Gerona formado en 1685”, dins de Revista de Gerona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1891, núm. XV pàg. 25. -MARQUÉS, J. "La capella dels Quatre Màrtirs de Girona (I)", Informe, Diari de Girona, 9 de setembre de 1987 -MARQUÉS, J. "La capella dels Quatre Màrtirs de Girona (II)", Informe, Diari de Girona, 15 de setembre de 1987 -ACG. AC, Vol. 112, Full 128. [28 març 1958] -MOLINA, J. Arnau de Montrodon y la Catedral de Sant Carlomagno. Sobre la imagen y el culto al emperador carolingio en Gerona, dins Anuario de Estudions Medievales, 34/1 (2004). -DOMÈNECH, G.; Els oficis de la construcció a Girona. 1449-1833. Ofici i Cofraria (...). La cofraria dels Sants Quatre Màrtirs, Girona, Institut d'Estudis Gironins, 2001
NOTES I OBSERVACIONS
Es va perdre una de les corornes dels Sants Màrtirs durant la Guerra Civil, dues altres estan molt deteriorades. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.