Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapa d’Evangeliari d’argent i esmalts

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
29
CRONOLOGIA
s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
tapa ornamental
MIDES
ALÇADA (CM)
42
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
42
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
daurat, repussat, incisió, esmalt, cabuixó, clavat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, plata, vidres
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
esmalt cloisoné
TEMA
Escena bíblica: Crucifixió
DESCRIPCIÓ
Tapa d’evangeliari de forma rectangular en la que s’observa l’escena de la Crucifixió; Jesús està crucificat amb tres claus, dels qual se n’ha perdut el dels peus. Als extrems del braç horitzontal de la creu hi ha un esmalt. Sant Joan Evangelista, a la dreta de la composició, porta un llibre a la seva mà esquerra mentre que la Verge, al costat esquerra, té les mans unides. Les tres figures porten nimbe, el de Jesús és concèntric i porta inscrit sobre fons vermell una forma atribolada. El fons de l’escena està decorat amb rombes, roleus i formes vegetals acabades en trèvols. El marc rectangular de la composició té plaques amb esmalts i pedres precioses, agrupades de cinc en cinc. De les catorze plaques d’esmalt en falten dues de l’extrem inferior dret.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
0
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 37-38 -ACG. AC, Vol. 105, Full 97. [20 març 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 107. [4 maig 1939] -ACG. AC, Vol. 105, Full 110. [4 juny1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 56. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 76. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 81. [1939] -ACG. AC, Vol. 114, Full 10v. [1juny 1966] -ACG. AC, Vol. 114, Full 31v. [25 novembre 1967] -ACG. AC, Vol. 114, Full 33r. [1 febrer 1968] -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Madrid: Plus-Ultra, 1956. Vol. XX. p.138. -DALMASES, N, Orfebreria Catalana Medieval: Barcelona 1300-1500, Vol. 1, Barcelona, 1992, p. 410 -DURÁN, F., "La orfebreria catalana", a Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1916, p. 261 -VERRIÉ, F.P., "Les Arts Decoratives", a L'Art Català, vol. I, Barcelona, 1955, p. 418 -ALCOLEA, S., Artes decorativas en la España cristina, Madrid, 1975, p. 138 -DALMASES, N. de i GIRALT-MIRACLE, D., Argenters i joiers de Catalunya, Barcelona, 1985, p. 128 -Fris Alsinger, Léa. Inscripcions medievals inèdites sobre objectes dels museus de Girona. Annals d’Estudis Gironins. Vol. LVII, 2016. Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia
NOTES I OBSERVACIONS
1939. Inventari de Béns no retornats de l’exposició a París 1939. Petició a Burgos per tal que els objectes enviats a París els siguin retornats S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.