Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule dels Sants Quatre Màrtirs

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
263
CRONOLOGIA
1679-1692
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat, pintura a l'oli
MATERIALS UTILITZATS
fusta, tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures hagiogràfiques
DESCRIPCIÓ
L’estructura del retaule està composta per una predel·la, una andana, tres carrers i una cimera. Les escenes dels martitris dels quatre sants estan representades a la predel·la; per sobre d’aquesta s’aixeca l’andana dividida per tres carrers. En el primer carrer, el de l’esquerra hi ha representat Sant Paulí; en el centre Sant Germà i Sant Just i al carrer dret Sant Scici. Els quatre sants màrtirs estan representats a cos sencer amb abillament patrici. La cimera té forma rectangular en posició vertical; conté dues figures exemptes masculines, un adult barbat i un nen portant un objecte amb la mà esquerra que no es pot identificar a simple cop d’ull. Tot el retaule té motius ornamentals en baix i alt relleu, formes vegetals, geomètriques i caps d’angelets. Destaquem de l’estructura arquitectònica una distribució en clau renaixentista, i amb columnes salomòniques, formes de volutes estilitzades i rouleus cisellats corrents en les estructures retaulístiques de l’època del barroc.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Dos escut en relleu i daurats del donant el canonge Josep Sa Nou / Çanou en el sòcol.
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
Josep Çanou (canonge)
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar la pintura d'algunes parts,
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Ed. Carlomagn, 1952, p. 29 -GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex III, nº 9. -MARQUÈS, J. "La capella dels Quatre Màrtirs de Girona (II)", Informe, Diari de Girona, 15 de setembre de 1987. -MARQUÈS, J. "Extenció de la festa dels Quatre Màrtirs de Girona", Informe, Diari de Girona, 23 de setembre de 1987 -DOMÈNECH, G.; Els oficis de la construcció a Girona. 1449-1833. Ofici i Cofraria (...). La cofraria dels Sants Quatre Màrtirs, Girona, Institut d'Estudis Gironins, 2001
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.