Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de Santa Caterina

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
245
CRONOLOGIA
1643-1678
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
talalt, cisellat, policromat, daurat, pintura a l'oli
MATERIALS UTILITZATS
fusta, tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura i escena hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
Retaule de fusta està adossat a la paret testera i emmarca una sola tela pintada dins d’una estructura classicitzant. El carrer central està enfonsat respecte el nivell dels laterals els quals sobresurten. En els laterals del retaule hi ha la forma de pergamins. El sòcol està format per dos pedestals de pedra nummulítica esgrafiats amb la forma de les rodes de navalles del martiri de Santa Caterina en forma incisa. El bancal o predel·la és de fusta daurada i policromada amb tons vermells i blaus i conté les imatges de la reina, a mà esquerra, i del bisbe a mà dreta; al centre hi ha una taula llisa amb tres mènsules majors decorades amb motius vegetals, i dues mènsules menors, una per cada costat, amb volutes i fulles d’acant. La taula central representa santa Caterina, la qual té a la mà dreta la palma del martiri i està rebent sobre el cap, de mans de dos àngels, la corona. Al fons es representa el seu martiri. A la taula central hi ha la inscripció “Arnau fecit Barcinone 1678”. Al marc de la taula s’hi poden observar motius geomètrics a mode de sanefa i un querubí en el centre del recorregut. Aquesta taula està flanquejada per un basament de dos grups de dues columnes estriades per cada costat, que sostenen un arquitrau. Aquestes tenen un peu amb motius vegetals i grotescos, camafeus i querubins; el fust és estriat i també amb figures de querubins sobre núvols formant una mena de garlandes. Els capitells són d’ordre corinti combinat amb el jònic. L’entaulament té un fris amb roleus vegetals. L’arquitrau està decorat amb elements vegetals molt sinuosos. El frontó és semicircular i estroncat i conté vuit bustos. La part de sota del frontó és cassetonada i hi ha quatre querubins bufant garlandes. Sota del mateix frontó hi ha petites mènsules amb fulles d’acant.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
En la tela que campeja en el centre del retaule al peu hi ha una inscripció que diu "Arnau fecit. Barcinone 1678"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Arnau Moret (1603-1693)
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
Baldiri Vergonyós (canonge) / Francesc Ardèvol (canonge)
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar la pintura d'algunes parts
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex III, nº 8. -MARQUÈS, J. "La capella de Santa Caterina", Informe, Diari de Girona, 24 de maig de 1987. -MARQUÈS, J. "La capella de Santa Caterina (II)", Informe, Diari de Girona, 31 de maig de 1987. -ACG. AC, Vol. 108, Full 27. [2 setembre 1935] -MIRALPEIX, F.
NOTES I OBSERVACIONS
Els quadres laterals de la capella es van perdre durant la Guerra Civil. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.