Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de Sant Rafael

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
290
CRONOLOGIA
1718-1725
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures bíbliques
DESCRIPCIÓ
Retaule unitari de fusta daurada amb imitació de marbres de colors. Està format del sòcol, l’andana principal i la cimera. El sòcol està format per la mesa d’altar, amb una fulla de palma daurada al centre del frontal, la qual està adossada al cos central i està flanquejada per una falsa base de pilastra a cada costat, al centre de les quals hi ha un escut quartejat: el primer quart és partit en banda, amb camper atzur carregat d’un lleó d’or i tres muntanyetes sable ben col·locades. El segon quart està, a la seva vegada, quartejat; al primer quart i al seu oposat a la part de baix trobem, un camper d’or carregat d’una creu grega amb les puntes rematades amb una flor de lis; el segon i tercer quarts són de camper güella carregats d’un elm d’or amb flor de lis a sobre. El tercer quart està partit en faixa; a dalt, en camp atzur carregat d’una torre d’or; a baix, en camp güella, un pic i tres estrelles d’or ben col·locades. L’últim quart està també partit en banda; camper güella carregat d’un lleó d’or; a dalt camper d’or carregat de tres pins ben col·locats. El timbre amb elm d’or coronat amb capell güella amb elements vegetals d’or que envolten l’escut. A l’andana principal trobem una fornícula en la que hi ha inserides les figures de dos arcàngels, dels quals el de l’esquerra és Sant Rafel amb el petit Tobies, el qual porta un peix i un portamonedes. L’arcàngel de la dreta és St. Miquel, el qual reconeixem perquè empunya l’espasa (que està trencada) amb la mà dreta, malgrat que porta un dels atributs generals dels arcàngels: el globus terraqui (que també està trencat), que en aquest cas soté amb la mà esquerra. Les ales dels dos arcàngels són daurades i les vestimentes dels tres personatges són de fusta daurada i policromada formant un dibuix floral. Les figures es situen en un paisatge naturalista, d’horitzó baix i cel blau, amb arquitectura de fons i detalls molt rics de la vegetació en primer terme. La fornícula té un marc format de volutes, fulles d’acant i decoració floral. Està coronada per una petxina central amb dos querubins a sota. A més, està flanquejada per dues falses pilastres de fust llis, en imitació a marbres i amb decoració geomètrica, amb capitells d’aire classicitzant. El coronament té la figura de Crist, barbat, amb corona de raigs d’or que il·luminen el fons blau de la petxina en la que està encabida la figura, que té les mans unides en actitud de pregària.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Pere Costa i Casas
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
Canonge Emanuel Cayetano de Ferrer
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar la pintura d'algunes parts,
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex II, nº 48. -GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex III, nº 305. -XARRIÉ, J.M. (Ed.) Memòria d’activitats del Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya anys 1997-2002. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2004. -MARQUÈS, J. "La capella de Sant Rafel en el claustre de la Seu", Informe, Diari de Girona, 6 d'abril de 1988. -MARQUÉS, J. “Pedro Costa Casas. Antecedentes familiares y actividades profesionales”, dins d’Annals, vol. 11, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1957, p. 349-358. -Pérez Santamaría, Aurora. El escultor Pau Costa y su taller. Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar de Ibercaja, nº115, p.187-215. 2017.
NOTES I OBSERVACIONS
El contracte data de 1718. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.