Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de Sant Iu i Sant Honorat

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
235
CRONOLOGIA
1709-1731
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat, pintura a l'oli
MATERIALS UTILITZATS
fusta,tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures hagiogràfiques i escena bíblica
DESCRIPCIÓ
L’estructura arquitectònica del retaule segueix una concepció unitària de tot el conjunt centrat per la pintura dels sants, aquesta està flanquejada per columnes salomòniques decorades amb motius vegetals. Començant per la cimera hi trobem el relleu l’Anunciació acompanyat per uns àngels músics esculpits a banda i banda. El frontó, que sobresurt en tres nivells en els extrems coronats amb volutes estilitzades, separa la cimera del cos central. En el mateix, sota l’àtic i ocupant el cos principal del retaule, hi ha ubicada la pintura dels sants titulars de la capella Iu, patró dels advocats i defensor dels desemparats, i Honorat, ambdós en èxtasi. Un relleu de la Magdalena penitent, està situat en el centre del banca decorat amb motius vegetals i àngels-nens, per sobre el sòcol. El canonge que pagà el retaule, Ignasi Bofill, també deixa escrita una darrera voluntat: "fer dos quadros ab sas guarnicions doradas los quals degan collocarse als costats de dit retaule(...)", en aquest cas les pintures representen Sant Ignasi en èxtasi contemplant la Santíssima Trinitat, i a l'esquerra, Sant Antoni de Pàdua predicant als peixos"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Al peu de l'estàtua que ocupava de sant Ignasi apareix un angelet que mostra la inscripció ignasiana "Ad maiorem dei gloriam". En un dels graons de l'altar de la capella hi ha la data del pintat i daurat de la capella: 1731
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Torras, Pau Costa i Antoni Soler (daurador)
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font i per relació
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Ignasi Bofill (canonge)
DATA D'INGRÉS
1731
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar la pintura d'algunes parts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Falten la imatge central pintada del titular i altres dues menors als costats. També falten dues estàtues al costat d'aquestes pintures.
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 24. -GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex II, nº 189. -GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex III, nº 38. -MARQUÈS, J., "La capella de sant Iu i sant Honorat (II)", Informe, Diari de Girona, 29 de març de 1987 -MASIA, À.: Contribución al estudio del Barroco: Pablo y Pedro Costa en la catedral de Gerona, archivo Espanyol de Arte, 1940-41, pp. 542-547. -PALOL, P. de: Gerona. aires. Barcelona. 1953. -PALOL, P. de: Gerona monumental. Plus ultra. Madrid. -PÉREZ, A. Una nueva aportación a la obra del escultor Pau Costa. Boletín Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Valladolid. 1990. Pp. 554-559. -PÉREZ, A: Escultura barroca a Catalunya. Els tallers de Barcelona i Vic (1680-1730 ca). Projecció a Girona. Virgili & Pagès. Lleida. 1988. -PÉREZ, A. “Els retaules barrocs de la catedral”. -ROIG, M.A. Èmfasi contrareformista en els retaules de la Seu de Girona. Girona revisitada. Estudis d’Art Medieval i Modern. Estudi General de Girona. Girona 1990. pp 119-1939. -V.V.A.A. La Catedral de Girona. Ed. Ajuntament de Girona i Lunwerg Editores Barcelona, 2002. -MIRALPEIX, F., "Episodis de pintura barroca al Bisbat de Girona durant el primer terç del s. XVIII. Joan Casanoves II, Joan Pau Casanoves Feixes i Fernando de Segovia", AIEG, 2009 pp. 17-18 -ACG. AC, Vol. 110, Full 5. [1 febrer 1946] -ACG. AC, Vol. 110, Full 11. [10 març 1946] -ACG. AC, Vol. 110, Full 12. [10 març 1946] -ACG. AC, Vol. 110, Full 14. [1 març 1946] -ACG. AC, Vol. 110, Full 23. [1 juny 1946] -ACG. AC, Vol. 110, Full 55. [1 desembre 1946] -ACG. AC, Vol. 110, Full 57. [4 desembre 1946] -ACG. AC, Vol. 110, Full 229. [1 febrer 1949] -ACG. AC, Vol. 110, Full 244. [5 maig 1949] -ACG. AC, Vol. 111, Full 37v. [20 maig 1952]
NOTES I OBSERVACIONS
El contracte data d'11 de juliol de 1709. Setembre 1729 demanaven el permís per daurar-lo, tal com s'esmenta al Llibre de Testaments de 1709-1732, 22 d’agost de 1729 (esmenta el daurador, Anton Soler i Colobran) La tela central que té presència de la pintura italiana i retòrica figurativa irradiada amb Luca Giordano. Arribada a Catalunya de la manera pictòrica napolitana del barroc tardà. 1952. Es col·loquen les imatges de St. Ramon de Penyafort i St. Ignasi de Loyola S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.