Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de la Crucifixió

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
256
CRONOLOGIA
1680-1688
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat, pintura a l'oli
MATERIALS UTILITZATS
fusta, tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Retaule barroc de traça original i d'acurada execució. Consta de dos sòcols, un a cada banda, que enquadren l'altar amb un davant de fusta corbada, damunt del qual, sobre els esglaons hi ha una faixa pintada amb la representació del Purgatori, clara al·lusió al privilegi gregorià. Sobre els sòcols laterals reposen els basaments de les parelles de columnes salomòniques una a cada costat, riques en representacions d'àngels i d'ocells intercalats. Sobre els capitells de les columnes hi ha un arquitrau al centre i un frontó partit a cada costat. En el basament de les columnes hi ha l’espai per a figures, les quals han desaparegut. Al centre de la composició apareix una gran fornícula on es venera la imatge exempta del Cruxifix. Al fons apareixen pintades les representacions de sant Joan i de la Verge Maria fent companyia la Jesús crucificat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut del canonge Agustí Prats i Combelles (+1709)
AUTOR/A
Anònim
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar la pintura d'algunes parts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex III, nº 18. -MARQUÈS, J. "La capella gregoriana", Informe, Diari de Girona, 28 de juny de 1987. -MARQUÈS, J. "La capella gregoriana", Informe, Diari de Girona, 5 de juliol de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
Com que no es verificà a cura del Capítol sinó del canonge Prats, les despeses no figuren en els llibres d'Obra de la Seu. Amb tot, el 15 de juliol de 1680, al foli 20 del llibre d'Obra, s'esmenten unes despeses de sis lliures pagades a mestre Solivera per haver baixat unes fiugres de l'altar de la Gregoriana i fer dues peanyes de l'altar. El crucifix desaparegué durant el temps de la guerra. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.