Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
501
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
13,5 x 88 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
13,5 x 88 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i de plata, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple que forma part d'un tern que es composa de: 3 capes pluvials, 1 gremial?, 2 casulla, 2 dalmàtiques, 3 cobrecalze, 2 collarins, 4 maniples, 4 estoles i 2 bosses de corporals (veure fitxes associades). Maniple de seda de color granate sobre la qual s'hi ha brodat amb fils d'or, plata i de seda policromats (verd, marró) uns grans motius vegetals: brancatges simètrics que s'entrellacen, i que de fet enmarquen un gros floro que sorgeix com d'un gerro i que ocupa la part central de la capa. L'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brodats, i de fet tota la capa està envoltada per una franja o galó brodat de fils daurats, amb una sanerfa de mostra de garlanda floral o entrallaçat. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa o galó que acaba amb un serrell de color daurat. Va subjecte a la capa a través de quatre botons aglanats que s'aguanten amb uns traus de corda daurat. El motiu principal del capelló és de nou un gros floro. La capa conserva la peça de tancament amb els corresponents gafets metàl·lics. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que és de color salmó. Sota el capelló s'hi pot llegir dins garlanda lobulada i brodada en beig la següent inscripció: MICHAEL MOLERO, TOLETA NUS.FECIT. TOLETI
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller de Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS