Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre de l’ardiaca Dalmau Raset (+1450)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
227
CRONOLOGIA
segona meitat s. XV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
sepulcre
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, esculpit, policromat
MATERIALS UTILITZATS
pedra, alabastre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Retrat, grup de figures humanes i figures bíbliques
DESCRIPCIÓ
El mausoleu de l’ardiaca Dalmau de Raset està situat a la paret lateral de mà dreta de la capella. Es tracta d’un sepulcre sota arcosoli i consta de tres parts. En la inferior quatre figures d’àngels sotenen una espècie de pergamí desenrotllat que conté un resum de la vida del difunt; la inscripció biogràfica, traduïda del llatí, diu: "Ací jau l'honorable i egregi baró doctor en Decrets, Dalmau de Raset, que fou canonge i ardiaca major d'aquesta benèfica Seu de Girona, el qual en la seva vida féu construir i fabricar la present capella i l'ornà copiosament i decorosa i dels seus béns hi instituí i dotà amb gran opulència tres beneficis i també disposà que després de la seva mort s'hi celebressin sis aniversaris presbiterals i dotze conventuals amb els set salms, i també manà i ordenà que els obtenidors dels dits beneficis acompanyessin el cos de Crist anant a combregar els malalts, i féu moltes altres coses bones, i regí i governà dita església amb molta prudència en concepte de vicari general dels bisbes que hi hagué en el seu temps, i en ella suportà molts treballs. Morí el 29 del mes de setembre de l'any del Senyor 1450, l'ànima del qual descansi en pau. Amén." La inscripció està flanquejada per un escut a cada costat que responen al llinatge de la família dels Raset: són de camper d’or amb faixa atzur i tres flors d’or. Cadascun d’aquests escuts és sostingut per un àngel i, sobre d’aquests, trobem les figures del bisbe i dos acòlits a la part esquerra; i dos acòlits en actitud orant a la dreta. En el centre hi ha el sarcòfag de les cendres, tot decorat amb relleus de ploraners i a la tapa del qual es veu l'estàtua jacent del benefactor, vestit d’ardiaca i duu un llibre amb un segell i una ploma a les mans, que reposen sobre el seu pit, el cap reposa sobre d’un coixí decorat amb motius vegetals i té un gos, signe de fidelitat, als peus. Encara hi ha una altra filera de personatges a sobre d’aquest: un grup format per la cúria amb el bisbe beneint el difunt entre dos acòlits. Al fons, dos àngels eleven amb un llençol l'ànima del personatge envers el cel. El mausoleu està emmarcat per una arquitectura d’estil gòtic amb un dosser d’arc conopial calat amb decoració trevolada que el clou i feixos de pilastres amb fust llis amb bases sostingudes per mènsules figuratives, amb animals. Uns pinacles al capdamunt, que flanquegen la part superior de l’arc per ambdós laterals.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Epitafi
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Anònim
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 24. -MARQUÈS, J. "La capella de Sant Isidor", Informe, Diari de Girona, 11 de gener de 1987. -VVAA. El bisbe Margarit i la seva època. Fundació Caixa de Girona. Centre Cultural de Caixa de Girona. Fontana d’Or. Ed. Fundació caixa Girona, 2006. -PLADEVALL, A. (Dir.), "L'Art Gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a les darreres influències foranes", Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p.278-280
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.