Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule del Corpus Christi

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
242
CRONOLOGIA
1562-1570
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
900
LLARGADA (CM)
100
AMPLADA (CM)
900
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
fusta (arbre blanc)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
pintura sobre taula
TEMA
Figures hagiogràfiques i escenes bíbliques
DESCRIPCIÓ
El retaule consta de tres carrers i dos guardapols, quatre cossos (sòcol, predel·la i dos pisos) superposats, entaulament i cimera, format de taules pintades, columnes i arquitraus decorats amb relleus on predominen els temes geomètrics. A cada banda del retaule hi ha una fornícula destinada a les estàtues de sant Martí i sant Francesc. La diferència d'amplada entre els diferents cossos se salva amb unes volutes en forma serpentinada. La decoració de les portes laterals, els arquitraus, les columnes del cos inferior i altres detalls responen a l’estil plateresc. Al sòcol hi trobem la mesa d’altar al centre i portes laterals decorades amb motius geomètrics monocroms, octogonals de colors blau i daurat i creus vermelles i daurades, disposats de forma simètrica, amb motius vegetals pintats. L’estructura de les portes consta de dos vessants amb pilastres i capitell jònic. A l’interior de les pilastres hi ha motius tals com: rams de flors penjant alternats amb un escut amb camper de dos ganivets creuats, un tambor, una màscara, trompetes. A la porta de la dreta s’inverteixen les imatges a la pilastra exterior: La llinda de la porta de la dreta té una cornisa amb motius geomètrics i un arquitrau amb la imatge del calze del Corpus Christi dins d’una ametlla amb pelícans, raïms i d’altres fruits que surten d’una cornucòpia. A banda i banda hi ha dos medallons amb les escenes de la Coronació d’Espines i el Davallament. La llinda de la porta de l’esquerra té la imatge d’animals fantàstics que es donen l’esquena, des dels quals es formen roleus de motius vegetals. A banda i banda hi ha dos medallons amb la Verònica i la disposició al Sant Sepulcre. A la predel·la hi ha les imatges de Jesús orant al Mont de les Oliveres, Simó tallant l’orella a un soldat, el petó de Judes, el Prendiment. A l’andana principal hi ha representada l’escena del Sant Sopar, on veiem els dotze apòstols i Jesus i dos gerros a la part inferior esquerra en primer terme. L'arquitectura sembla inspirada en la de Leonardo de Vinci; però és molt original en la distribució dels personatges. Al fons es representa una finestra amb dues columnes de fust llis, d’ordre dòric; des de la finestra es veu un paisatge que rep influències de tradició nòrdica. Trobem fornícula apetxinada a cada lateral, sense figures, amb superposició d’ordres (combina l’ordre corinti amb el jònic), ambdós de formes depurades, amb fust estriat. El peu de l’ordre major té motius vegetals. L’ordre menor sosté un entaulament coronat per dos pots d’ungüent i per la representació en la missa de sant Gregori i de les llagues de sant Francesc. L’ordre major sosté un entaulament amb pinyes o pinacles invertits (tres als laterals i deu al cos central). Té decoració d’animals fantàstics formant roleus de motius vegetals. Al centre hi ha l’Eucaristia i animals fantàstics metamorfitzats. La segona andana conté, al carrer central, les escenes de la Coronació d’Espines i el camí del Calvari separades per una pilastra central de fust estriat i d’ordre corinti. Les columnes laterals són d’ordre corinti amb hibridació de volutes d’ordre jònic. Als laterals trobem miges llunes amb els bustos dels profetes Isaíes, a l’esquerra, i Geremies, a la dreta. El frontó conté la imatge del Corpus Christi dins d’una ametlla flanquejada per dos serafins. L’arquitrau té dos serafins i pilastres acanalades. Està coronat per una cimera escultòrica amb la imatge de la Crucifixió, amb les figures de la Verge Maria i Sant Joan amb filacteris.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
signatura
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Antoni Coll (escultura), Perris de la Rocha (pintura), Nicolau Matas (daurat)
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar i fixar la pintura d'algunes parts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. 3ª ed., col. Quaderns de les Sivelles. Girona: CCG Edicions, 2004. p.70. -CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. Col. Històries locals, núm. 1, Sant Cugat del Vallès: Edicions Del Pèl, 1983. p.87. -CLARA, J. “El retaule de la Capella del Corpus de la Catedra” dins Revista de Girona, Girona: Tallers Gràfics Dalmau Carles, Pla, SA, Any XXVIII , Segon trimestre 1982, núm. 99, pàg. 173-184 -FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 22 -MARQUÈS, J., "Capella de l'Eucaristia", Informe, Diari de Girona, 10 de maig de 1987. -MARQUÈS, J., "La capella de l'Eucaristia (II)", Informe, Diari de Girona, 17 de maig de1987. -ACG. AC, Vol. 111, Full 138 Verso. [1 juliol 1955]
NOTES I OBSERVACIONS
Amb data 5 de maig de 1764 el capítol féu constar en acta que "certa pintura formosíssima que representava l'última cena que el Senyor va celebrar amb els deixebles, s'havia enfosquit per la vellara" pel qual motiu hom acordà "renovar-la i en els dies més solemnes il•luminar-la per mitjà de ciris posats davant d'ella en sengles palmatòries" (Resol. Cap. tom 62, p28). S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.