Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Antipendi de la vida de Jesús

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
119
CRONOLOGIA
s. XIII-XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
frontal
MIDES
ALÇADA (CM)
109
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
109
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat
MATERIALS UTILITZATS
fil de seda
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escenes bíbliques
DESCRIPCIÓ
El frontal conté actualment vint-i-una escenes relatives a la vida de Jesús. Originàriament eren vint-i-quatre, però les corresponents a l’extrem dret s’han perdut. Aquestes escenes són rectangulars, de major alçada que amplada. Estan separades per unes franges de color blau amb decoració inspirada en els treballs d’esmalt i en l’aplicació de pedreria en l’orfebreria. Originàriament l’antependi era totalment emmarcat per una franja blava decorada amb temes d’inspiració vegetal, però actualment només se’n conserven els fragments corresponents a la part superior i al lateral esquerra. Les escenes es presenten en tres fileres de set rectangles cadascuna. A la primera filera hi ha les escenes següents: Anunciació, Visitació, Naixement, Anunciació als pastors, Somni de Josep, Fugida a Egipte, Matança dels Innocents. A la filera central les escenes són: Jesús entre els doctors, Baptisme de Jesús, Temptacions de Jesús al desert, Temptació al Temple, Rentament de peus als deixebles, Oració a l’hort de Getsemaní, Bes de Judes. La franja inferior conté les escenes següents: Flagel•lació, Crucifixió, Enterrament de Jesús, Resurrecció, Dubte de sant Tomàs, Ascensió, Pentecosta. Com tot brodat d’imatgeria, aquest frontal és, a la vegada, pintura i brodat. Pintura, expressada amb la tècnica diferent, la qual obliga a una estilització per les limitacions que té la tècnica del brodat. Les escenes han estat tractades amb una certa dignitat, bé que hi ha un intent de donar perspectiva i de situar les diverses figures representades en plans diferents. El brodat ha estat fet sobre una base de lli cru, teixida en tafetà. El tractament del fons de les escenes ha estat fet a base d’or farcit per sota, de manera que adopta formes d’espiga o de rombe, en subjectar-lo mitjançant fils de seda de color daurat. La resta del brodat ha estat fet amb sedes policromes de colors vius: verd, blau, groc, marró, lilàs, vermell, blanc i vori. Les carnacions han estat fetes amb sedes molt fines. Resta el lli base, sobre el qual ha estat fet el brodat i això ens permet de veure la forma de les cares i les mans. D’altra banda, tant els trets com els contorns resten marcats puix que s’ha conservat la seda que els marcava. Pel que fa a ales escenes, tant els elements de l’entorn, com les vestidures dels personatges ha estat fetes amb sedes més gruixudes, a punt de mitja cadeneta, també anomenat de falsa cadeneta, per a donar aparença de punt de cadeneta. A fi de donar un major efecte de realisme, els plecs de les vestidures dels personatges han estat marcats amb puntades més gruixudes de brodat, amb colors més foscos que les vestidures, però dins la mateixa gamma cromàtica, excepció feta de quan es tracta de vestidures de color blanc o d’ivori, en les quals els trets han estat marcats amb seda vermella. Des del punt de vista tècnic, el brodat té encara un cert primitivisme, però alguns efectes, com el marcat dels plecs dels vestits, mostren ja un treball més avançat que el dels brodats coneguts del segle XIII.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
desconegut
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
desconegut. Hi ha la hipòtesi que podria ser d'un taller local
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1983-1984
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
0
PARTS QUE MANQUEN
Tres escenes de l'extrem dret. S’ha suposat que l’última escena de la primera filera és la Presentació al Temple, la segona filera acabaria amb l’escena de Jesús davant Pilat, i la tercera filera amb l’escena de l’Assumpció de Maria.
DESCRIPCIÓ
BASTARDES, R. (Dir.) Guía de Museos de Cataluña. Barcelona: Ediciones Península, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1999. CALZADA, J. Catedral de Girona. Barcelona: Escudo de Oro, 1979. FLORIANO, A. El bordado. Artes decorativas españolas. Barcelona: Ed. Alberto Martín, 1942. FONT, L. Petita guia de la Catedral de Girona. Ed. Catedral de Girona. Barcelona: Seix Barral, 1971. FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 46. MARQUÈS, J. “El Tapís de la Creació en el seu context”, Revista de Girona, núm. 92, Girona, tercer trimestre de 1980. MARTÍN, R.M. Els frontals medievals de la catedral de Girona. Nadal del nostre Senyor Jesucrist, Catedral de Girona: Girona, 1984. VVAA. Catalunya Romànica. Vol. XXIII.. Barcelona: Enciicliopèdia Catalana, 1983 ACG. AC, Vol. 106, Doc. 332. ACG. AC, Vol. 106, Full 102. [2 gener 1929] ACG. AC, Vol. 106, Full 112. [14 maig 1929] ACG. AC, Vol. 106, Full 126.. [2 desembre 1929] ACG. AC, Vol. 107, Full 1. [2 gener 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 1. [7 gener 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 2. [12 gener 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 17. [1 agost 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 19. [1 setembre 1930] ACG. AC, Vol. 107, Full 20. [6 octubre 1930] ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Madrid: Plus-Ultra, 1956. Vol. XX. p. 383. -Friis Alsinger, Léa. Inscripcions Medievals inèdites sobre objectes dels Museus de Girona, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Volum LVII. Any 2016, Institut d’Estudis Gironins, Girona, 2016, pàg. 297 -Bremenkamp, Adrian i Jakstat, Sven. Medialität und agency des gestickten Bildes.
NOTES I OBSERVACIONS
Aquesta peça no surt documentada a la Catedral fins a l’inventari de 1470, on consta com utilitzada per a l’altar major. Aquest brodat o antependi no es trobava en estat de conservació gaire dolent quan es decidí restaurar-lo, entre els anys 1983 i 1984. El 1938 va ser trasllat a un depòsit rural. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.